Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej “Emy Meble” zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej emymeble.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.01.24. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.12.09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Strona nie spełnia kryteriów: 1.1.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.12, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.3, 2.2.3, 4.1.1, 4.1.2 opisanych w ustawie. Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Jarus, adres poczty elektronicznej m.jarus@igbmazovia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 328 62 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład produkcyjny Emy meble znajduje się na terenie Zakładu Karnego. Nie przewiduje się kontaktów indywidualnych na hali produkcyjnej. Usługi produkcji mebli są świadczone on-line. Budynek administracyjny oddziału IGB Mazovia w Rawiczu znajduje się na terenie Zakładu Karnego, w związku z czym obowiązują różnego rodzaju ograniczenia związane z wnoszeniem telefonów komórkowych, laptopów czy też elektronicznych nośników danych.

Klient indywidualny może odwiedzić główną siedzibę firmy, czyli Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia znajdującą się w Warszawie przy ulicy Kocjana 3. Do budynku prowadzi wejście od ul. Kocjana. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest parking, znajdujący się na tyłach budynku.
Portiernia znajduje się na parterze przy głównym wjeździe na obiekt przy ul. Kocjana 3 (Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli oraz Żoliborza, Biura IGB Mazovia). Dalsze przejście bezpośrednio na budynki Sądowe zabezpieczone są bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrach. Do korytarzy na piętrach prowadzą schody i windy w budynkach Sądowych zaś główny budynek IGB Mazovia jest parterowy.
W budynku głównym IGB Mazovi znajduje się toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wewnętrznym dla gości wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.